ApacheCon Europe 2019 - Berlin
ApacheCon Europe 2019 - Berlin
ApacheCon Europe October 22-24, 2019 Kulturbrauerei, Berlin, Germany
از چهارشنبه 13 ژوئن 2018 تا پنج شنبه 24 اکتبر 2019
ApacheCon North America 2019 - Las Vegas
ApacheCon North America 2019 - Las Vegas
Las Vegas, Nevada, September 9-12, 2019
از شنبه 7 تا چهارشنبه 11 سپتامبر 2019
ApacheCon North America 2018 - Montréal
ApacheCon North America 2018 - Montréal
Montréal, Quebec, Canada, September 24-26, 2018.
از یک شنبه 23 تا چهارشنبه 26 سپتامبر 2018
MesosCon Europe 2017, Prague
MesosCon Europe 2017, Prague
از چهارشنبه 25 تا جمعه 27 اکتبر 2017
MesosCon North America 2017
MesosCon North America 2017
از پنج شنبه 14 تا جمعه 15 سپتامبر 2017
ApacheCon + Apache Big Data North America 2017 - Miami
ApacheCon + Apache Big Data North America 2017 - Miami
Miami, Florida, USA, May 15-17 2017
از سه شنبه 16 تا چهارشنبه 17 مِی 2017