ApacheCon Europe 2019 - Berlin
ApacheCon Europe 2019 - Berlin
ApacheCon Europe October 22-24, 2019 Kulturbrauerei, Berlin, Germany
ចាប់​ពី ថ្ងៃ​ពុធ 13 ខែ​​មិថុនា 2018 ទៅ ថ្ងៃ​ព្រហស្បត្តិ៍ 24 ខែ​តុលា​ 2019
ApacheCon North America 2019 - Las Vegas
ApacheCon North America 2019 - Las Vegas
Las Vegas, Nevada, September 9-12, 2019
ចាប់​ពី ថ្ងៃ​​សៅរ៍ 7 ទៅ ថ្ងៃ​ពុធ 11 ខែ​កញ្ញា 2019
ApacheCon North America 2018 - Montréal
ApacheCon North America 2018 - Montréal
Montréal, Quebec, Canada, September 24-26, 2018.
ចាប់​ពី ថ្ងៃ​អាទិត្យ 23 ទៅ ថ្ងៃ​ពុធ 26 ខែ​កញ្ញា 2018
MesosCon Europe 2017, Prague
MesosCon Europe 2017, Prague
ចាប់​ពី ថ្ងៃ​ពុធ 25 ទៅ ថ្ងៃ​សុក្រ 27 ខែ​តុលា​ 2017
MesosCon North America 2017
MesosCon North America 2017
ចាប់​ពី ថ្ងៃ​ព្រហស្បត្តិ៍ 14 ទៅ ថ្ងៃ​សុក្រ 15 ខែ​កញ្ញា 2017
ApacheCon + Apache Big Data North America 2017 - Miami
ApacheCon + Apache Big Data North America 2017 - Miami
Miami, Florida, USA, May 15-17 2017
ចាប់​ពី ថ្ងៃ​អង្គារ 16 ទៅ ថ្ងៃ​ពុធ 17 ខែ​ឧសភា 2017